Privacy

นโยบายการคืนเงิน
1.ระบบเว็ปไซต์ของเราขัดข้อง ไม่สามารถเข้าเรียนได้
2.บัญชีของผู้เรียนมีปัญหา
3.ผู้เรียนไม่ได้สินค้าตามที่สั่งซื้อ
4.ซื้อสินค้าผิด
....
Refund policy
1. Our website system has crashed. Unable to attend school
2. The student's account has a problem.
3. Students are not able to receive the ordered products.
4. Purchased the wrong product
.....

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ PRODx Creative Academy (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”)
เว็บไซต์นี้คือเว็ปไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ด้าน Creative ซึ่งนอกจากคอร์สเรียนแล้วเรายังมีสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสายนี้อีกด้วย (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “PRODx”)

ในเว็บไซต์นี้ เราจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้น้อยที่สุดภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังที่กำหนดไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดใช้กับผู้ใช้งานทุกคน ของ PRODx Creative Academy

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ใช้อ้างถึงข้อมูลที่ระบุได้ของแต่ละบุคคล ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้
1.1 ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, หรือที่อยู่ซึ่งได้มาจากการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์เพื่อเข้าสู่คอร์สเรียน

2. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่ระบบในเว็ปไซต์เพื่อเข้าเรียนคอร์สออนไลน์
2. เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อไป

3. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักมาตรฐาน PRODx จะไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ หรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่บุคคลที่สาม

4. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษต่างๆ
PRODx อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากอยู่ในกรณีพิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ข้อมูลนั้นถูกร้องขอจากศาล, สำนักงานอัยการสูงสุด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หรือผู้รักษากฏหมายรายอื่นๆ โดยเป็นไปตามข้อกฏหมาย
2. ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่จำเป็นเป็นรายกรณีไปจากทาง PRODx

5. การได้มาซึ่ง IP Address
PRODx จะได้รับ IP Address และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้มาโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นโดย PRODx , มีการยืนยันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต,หรือมีความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของระบบเว็บไซต์, ผู้ใช้งาน, หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ PRODx อาจทำการสืบสวน IP Address โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของบุคคลนั้ัน หรือทำการปิดกั้นการเข้าถึง

【เกี่ยวกับการรวบรวมบันทึกการเข้าถึง】
จะมีการใช้ GoogleAnalytics ในการรวบรวมและวิเคราะห์บันทึกการเข้าถึง

ใน GoogleAnalytics จะมีการใช้ Cookie และรวบรวมบันทึกการเข้าถึงโดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บันทึกการเข้าถึงที่ได้มาจากการใช้ GoogleAnalytics จะมีการจัดการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=th)

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังได้เปิดใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการโฆษณาของ GoogleAnalytics อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้ใช้งานและหมวดหมู่ที่น่าสนใจใน GoogleAnalytics

อีกทั้งยังมีการใช้เพื่อวิเคราะห์กลุ่มอายุ, เพศ และความสนใจของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ โดยดูจาก First-Party Cookie (เช่น Cookie ใน GoogleAnalytics) หรือ First-Party ID อื่นๆ และ Third-Party Cookie หรือ Third-Party ID อื่นๆ

ในกรณีที่มีการยกเลิกฟังก์ชั่นสำหรับการโฆษณาของ GoogleAnalytics กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ หรือใช้ GoogleAnalytics Opt-out Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

6.ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

7.สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลของตัวเองได้และสามารถขอให้ลบและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดติดต่อ knessiri@gmail.com หากต้องการขอให้ลบข้อมูล
Contact Us
273 Rangsit-Nakhonnayok 51
Rangsit-Nakhonnayok Road,
Prachatipat Sub-District, Thunyaburi District
Prathumthani, 12130
Tel.098-932-9395
© Copyright PRODx Course 2021